AANKONDIGER 1901-05-26 p1

AANKONDIGER 1901-05-26 p1

AANKONDIGER 1901-05-26 p1

Ie Jaargang' Zondag- 26 Mei 1901 N° 6.van Lebbeke en omstreken.Abonnementsprijs frs. 1,50 ’s jaars. Insertiën 15 centiemen den drukregel. Bureel Molenstraat N° 2.MEN IS VERZOCHT DE IH&ERTIËN TEN LAATSTEN DEN VRIJDAG AVOND TE ZENDEN.BERICHT.Wie zich in ons weekblad Aankondigervan Lebbeke abonneert; zal hem van hedentot Nieuwjaar v.oor I fr. ontvangen.KRUISKERMIS.Zondag laatst was het onze gewonejaarlijksche Ivruiskermis. Welgeluktefeest, het prachtig weder had eenegroote massa volk van Lebbeke enomliggende naar de wijk uitgelokt. Defeestvlag wapperde aan menige wo-«ning ; het kruis met den berg warennet opgesmukt ; bewijs dat onze vromebewoners der Minnestraat hunne aloudeen gekende bidplaats in eere blijvenhouden.De feestelijkheden zijn in de besteorde en in de grootste verstandhoudingafgeloopen ; het muziekfeest, om 4 1/2ure begonnen, was om 6 1/2 ure gfe-eindigd.Om 7 ure had de premiëntrekkingplaats ter herberg van den heer Voor-zitter Jan De Cock.De zangmaatschappij der Minne-straat was de gelukkige, de hoogstepremie viel haar ten deele... Profi-ciat !...Welgezind en vergenoegd hebben debezoekers de wijk verlaten en zullenwellicht nog lang spreken van dit rus-tig en eendrachtig feest van Zondaglaatst.' Dat des anderdaags, bij het naziender welgevulde toogladen, meer daneen baas zal geglimlacht hebben, moetnauwelijks gezegd worden.Eere aan de leden der Feestcommis-sie die zulke wijze, maatregelen wistente nemen'voor het welgelukken van hetfeest. , :Men vraagtMeisjes om den naaistiel te leeren, bijLeontine DE BOECK, Merchtem, aande kerk.De Vereeniging.Vereenigt u ! Zoo weerklonk debevende stem van eenen eerbiedwaar-den man gebukt onder het gewicht derjaren. Vereenigt u ! En die stem weer-klonk tot aan de eindpalen der wereld.Vereenigt u ! werd een orde woord.Overal sloeg men met vlijt de handenaan ’t werk om zich te schikken naar-het bevel van den heiligen grijsaard,den vader der christenheid, den Pausvan Rome. En zoo zag men in stedenen dorpen die talrijk & maatschappijen,onder verschillige benamingen en metverschillende doeleinden, als bij too-verslag oprijzen.Woelzieke volksbenden, vijanden vandeugd en orde loopen met eene helscherazernij overal rond. Knellende bandenhebben zij gesmeed om er hunne slacht-offers aan vast te kluisteren. Gods-dienst, Vaderland, Eigendom, Haard-steden zijn het voorwerp van hunnenhevigsten hnat.En wie zal aan de sluwheid en demacht van die talrijke vijanden ont-snappen, als hij in de eenzaamheidleeft ! Wie zal onder de beproevingen,die het menschelijk bestaan vergallen,niet bezwijken zoo hij geen vooruit-zicht, geene kracht bezit. De vereeni-ging is dus noodzakelijk zoo wel ondermaatschappelijk als onder zedelijk enstoffelijk oogpunt.Het Phosphoorzuurin den Landbouw.Vervolg.De in schijn zeer geringe hoeveelheidphosphoorzuur heeft de opbrengst vertien-voudigd.-1 Dè : hoeveelheid staat omtrent ge-lijk met eene dosis van 400 kilogr. Thomas-phosphaat aan 16 t. °/0, per hectaar.Over ’t algemeen bevatten de plantenminder phosphoorzuur dan stikstof en pot-asch, nochtans speelt dit bestanddeel eenenoverwegenden rol ; inderdaad: a) het is inde natuur zeer weinig verspreid ; b) ter oor-zake van de onoplosbaarheid van de meestezijner zouten, hebben de planten eene zekeremoeite om het op te nemen, en de grondmoet het bijgevolg in overvloed bevatten.De hoogt opbrengsten der volgende teel-ten ontnemen aan den grond ongeveer deaangeduide hoeveelheden phosphoorzuur :Voederbeeten 60 k. Erwten 40 k.Suikerbeeten 43 Boonen 51Aardappelen 56 Wolfsboonen 40Rapen 45 Wikken 64Bitterpeen 38 ■ Roode klaver 43 Luzern 64Rogge 43 k. Tarwe 45 Koolzaad 62 k.Haver 41 Tabak 22Garst .31 Hop 25Groene maï* :65 Vlas 40De planten bevatten veranderlijke hoe-veelheden phosphoorzuur: Hoe rijker degrond in dit bestanddeel is, hoe meer deplanten er opnemen : zeer belangrijke waar-neming, vermits de voedermiddelen voedza-mer worden, naarmate zij meer phosphoor-zuur inhouden.Dit bestanddeel is volstrekt noodzakelijkvoor de vorming van al de organen ; maarwanneer de hoeveelheid phosphoorzuur on-toereikend is, vermindert vooral de zaadop-brengst.Dit bestanddeel hoopt zich op in de za-den : zoo is 1 kilogr, phosphoorzuur vol-doende tot de vorming van 460 kilogr. tar-w'estroo, terwijl dezelfde hoeveelheid Ver-eischt wordt voor de vorming van 125 kilogr.tarwegraan.De suiker en het zetmeel bevatten geenphosphoorzuur ; nochtans kunnen noch desuiker, noch het zetmeel zich vormen, wan-neer dit bestanddeel ontoereikend is. Delevenswerkzaamheid der planten, al hunneverrichtingen, zijn volstrekt afhankelijkheidvan deze voldoende stof.( Wordt voortgezet.)LEBBEKEKAATSSPEL.Gevraagd op 27 Mei om te spelen.De Brauw, Aalst, tegen Alf. Vander Jeught, Lebbeke, bij Petr. Moens.Clem. Van de Velde, Hamme, tegenJoostens Remi, Baardegem, bij Fr.Uyttersprot.

Object hiërarchie: 1 items

Komt voor in: